Category Archives: Sprzedaż spółek

Definicja spółki offshore

Spółki offshore w największym skrócie są spółkami zakładanymi w tzw. „rajach podatkowych”. Łącznie na świecie istnieje około 60 rajów podatkowych spośród których można wymienić np. Panama, Belize, Seszele. Zagraniczne firmy zarejestrowane na terytorium rajów podatkowych są zwolnione od płacenia podatków, prowadzenia firmowych rachunkowości, jak również składania sprawozdań finansowych. Spółki offshore prowadzą działalność międzynarodową, a podlegają […]

Kontynuuj czytanie...

Spółka rotacyjna

Spółka rotacyjna jest prawną jednostką z siedzibą ulokowaną w państwie, które podlega opodatkowaniu, w którym obowiązuje niska stopa procentowa. Podmiot ten jest znany już od dawna i co warto podkreślić, jest on także zakazany. Coraz większa ilość przedsiębiorców decyduje się jednak na wykorzystanie spółki rotacyjnej do ucieczki od podatków. Spółka zazwyczaj przybiera charakter spółki kapitałowej. […]

Kontynuuj czytanie...

Odpowiedzialność karna za złe prowadzenie spółki

Za prowadzenie działalności niezgodnie z prawem zarząd oraz inne osoby związane ze spółką mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności nie tylko cywilnej, ale także i karnej. Czynności, które są uznawane za sprzeczne z prawem zostają wymienione już w Kodeksie Spółek Handlowych, i należą do nich: – ogłaszanie i przedstawianie nieprawdziwych danych spółki, – niezgłoszenie upadłości spółki, […]

Kontynuuj czytanie...

Skutki zamknięcia firmy

Zamknięcie działalności gospodarczej jest działaniem jednorazowym i nieodwracalnym, które powoduje, że zostaje ona wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Raz zamkniętej działalności nie da się wznowić. Osoba, która zamyka działalność zyskuje status bezrobotnego. Jeżeli odprowadzał on do tej pory składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne może otrzymać zasiłek. Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknięcie firmy oznacza utratę […]

Kontynuuj czytanie...

Kompetencje zgromadzenia wspólników

Zgromadzenie wspólników uznawane jest za najważniejszy organ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie pozostałe organy są zależne od zgromadzenia wspólników, ponieważ to właśnie wspólnicy wybierają i powołują poszczególne osoby o pełnienia w spółce określonych funkcji- na przykład do pełnienia funkcji członków zarządu. 4 grupy uprawnień zgromadzenia wspólników: 1.Wyłączne kompetencje przysługujące na podstawie ustawy i Kodeksu […]

Kontynuuj czytanie...

Zatrudnienie członków zarządu

Członkowie zarządu najczęściej są powoływani do pełnienia swojej funkcji na drodze uchwały wspólników. Uchwała ta nie powinna być kojarzona z nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego, od momentu jej podjęcia członek zarządu zostaje związany ze spółką stosunkiem organizacyjnym. Pomiędzy tymi podmiotami może oczywiście powstać również stosunek obligacyjny, taki jak umowa o pracę czy umowa […]

Kontynuuj czytanie...

Czy spółka założona przez Internet różni się od podmiotu założonego tradycyjnie?

W zasadzie spółki te niczym nie różnią się między sobą. Niezależnie od sposobu rejestracji otrzymujemy podmiot gospodarczy z osobowością prawną, działający przez zarząd, uprawniony do takiej samej działalności jak każdy inny przedsiębiorca. Należy jednak podkreślić, że nie ma jednej modelowej spółki, która mogłaby być założona tradycyjnie. Samodzielna rejestracja spółki w urzędzie pozwala mocno spersonalizować umowę […]

Kontynuuj czytanie...

Spółka europejska

spolka-europejska-pojecie

Spółką europejską nazywamy paneuropejską formę przedsiębiorstwa. Tego rodzaju spółka może powstać poprzez: – transgraniczną fuzję spółek akcyjnych mających siedziby na obszarze UE, jeżeli co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich; – utworzenie grupy kapitałowej spółek europejskich przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; – utworzenie spółki zależnej przez co najmniej dwie […]

Kontynuuj czytanie...

Umorzenie akcji w spółce akcyjnej

W spółce akcyjnej możliwa jest sytuacja, że akcje zostaną umorzone. Skutkiem tego działania jest to, że przestają one istnieć jako prawa udziałowe akcjonariusza oraz jako ułamek kapitału zakładowego spółki. Powód umorzenia akcji może być – wyrównanie straty bilansowej – amortyzacja aportów; – wystąpienie wspólników ze spółki; – konieczność umorzenia akcji własnych. Tryb umorzenia akcji: – […]

Kontynuuj czytanie...

O pojęciu prokury i jej rodzajach.

Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurenta), którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Prokura daje prawo do dokonywania czynności (sądowych i pozasądowych) związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Z czynności tych wyłączone jest zbywanie i obciążanie przedsiębiorstwa i nieruchomości, co do których konieczne jest pełnomocnictwo […]

Kontynuuj czytanie...