Home » Zakładanie spółek » Czy można pozostać anonimowym w spółce?

Czy można pozostać anonimowym w spółce?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców. Wspólnicy, których udziały w kapitale zakładowym nie przekraczają 10% udziałów nie zostają ujawnieni w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pozostają oni jednak w pełni anonimowi, ponieważ podpisują listę członków zarządu wspólników wraz z podaniem nazwiska i imienia, firmy oraz wartości nominalnej udziałów każdego z nich.
Rejestr jest jawny, a więc zapewnia pełną transparentność wspólników spółki.

Wspólnik, który chce pozostać w pełni anonimowy powinien zawrzeć umowę powiernictwa fiducjarnego. Instytucja ta nie jest regulowana w Kodeksie cywilnym, jednak jest dobrze znana polskiemu prawu. Powiernictwo to umowa podobna do umowy zlecenia. Jej stronami jest powierzający i powiernik. Powiernik działa na rzecz powierzającego, a więc wszystkie czynności wykonuje na jego rachunek. Prawa z udziałów powiernik wykonuje w sposób jaki ustanawiamy w umowie powierniczej. Opiera się ona jednak na dużej dozie zaufania do powiernika. Zazwyczaj wykorzystuje się ją tam gdzie wspólnik spółki zobowiązał się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej. Umowę powierniczą zawiera się także chcąc ochronić się przed wykluczeniem ze spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: