Home » Zakładanie spółek » Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.

odpowiedzialnosc-zarzaduJedną z ogromnych zalet spółki z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Należy jednak pamiętać, że członkowie zarządu w pewnych sytuacjach nie są zwolnieni z takiej odpowiedzialności. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych chodzi o sytuację kiedy egzekucja długów spółki z posiadanego majątku jest bezskuteczna, w takiej sytuacji członkowie zarządu będą solidarnie odpowiadać za zobowiązania spółki. Jeśli dany wspólnik spółki pełni funkcję w zarządzie, status wspólnika spółki nie umożliwi mu uniknięcia odpowiedzialności.

Kiedy wierzytelność może zostać zaspokojona z majątku prywatnego członków zarządu?

Wierzyciel musi wykazać pewne okoliczności, które umożliwią mu ubieganie się o uregulowanie zobowiązań:
– nieuregulowane zobowiązanie musi być potwierdzone tytułem wykonawczym w formie na przykład prawomocnego wyroku sądowego, nakazem zapłaty, wyrokiem sądu polubownego, innym dokumentem,
– egzekucja długów z majątku spółki z o.o. nie była możliwa.

Czy zarząd może zostać zwolniony z odpowiedzialności?

Istnieją okoliczności, które mogą uwolnić zarząd z odpowiedzialności za zobowiązania spółki, zarząd będzie musiał udowodnić, że:
– w odpowiednim terminie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozpoczął postępowanie upadłościowe,
– nie zgłoszenie wymaganego wniosku nastąpiło z przyczyn nie zależnych od zarządu spółki,
– mimo nie dopełnienia obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość lub rozpoczęcia postępowania upadłościowego wierzyciel spółki nie poniósł żadnych szkód.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *