Home » Zakładanie spółek » Organy w spółce z o.o.

Organy w spółce z o.o.

Pierwszym organem występującym w spółce z o.o. jest zgromadzenie wspólników, które odpowiedzialne jest za podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach organizacyjnych spółki. Prócz tego zgromadzenie podejmuje decyzje w sprawach wybierania członków w pozostałych organach spółki oraz określa sposób reprezentacji danej spółki przez jej zarząd. Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały w sprawie zmian umowy spółki, czyli m.in. o zmianie przedmiotu działalności i wysokości kapitału zakładowego. Zgromadzenie decyduje również o rozwiązaniu spółki, a także o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego. Warto pamiętać o tym, iż zgromadzenie wspólników nie zajmuje się bieżącym zarządzaniem sprawami spółki, ponieważ tym zajmuje się zarząd.

Kolejnym organem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarząd. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko członka zarządu, staje się nim z chwilą powołania. Wraz z tą chwilą może on wykonywać wszystkie czynności, które przysługują członkom zarządu. Dodatkowo po wpisaniu tej osoby do KRS służy głównie celom informacyjnym w interesie osób trzecich, które korzystają z tego rejestru, aby pozyskać różnego rodzaju informacje o spółce. Do kompetencji zarządu spółki należy prowadzenie spraw spółki oraz reprezentowanie jej we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. W skład zarządu może wchodzić zarówno jedna, jak i kilka osób, którzy powoływani i odwoływani są uchwałą wspólników.

Organem, który obowiązkowy jest w określonych przypadkach jest komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Organy te powinny być powołane, gdy wysokość kapitału zakładowego przekracza 500 000 złotych, a liczba wspólników jest większa niż 25 osób. Członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej nie może być m.in. członek zarządu, prokurent, likwidator, zatrudniony w spółce główny księgowy. Głównym zadaniem komisji rewizyjnej i rady nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad prowadzoną działalnością. organy-spolki-z-o-o

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *