Home » Zakładanie spółek » PROKURA – reprezentacja spółki z o.o.

PROKURA – reprezentacja spółki z o.o.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w spółce z o.o. dopuszcza dowolne zasady pozwalając na wprowadzenie reprezentacji samodzielnej lub łącznej. W przypadku, gdy zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z kilku osób, to sposób reprezentowania określany jest przez umowę spółki. Jeżeli w umowie nie ma postanowień w związku z tą kwestią, to składanie oświadczeń w imieniu spółki musi być dokonywane przez dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu wraz z prokurentem. Oświadczenia do spółki dokonywane są wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

PROKURENT – reprezentacja spółki
Prokura jest pełnomocnictwem, którego udziela przedsiębiorca. Podlega ona wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Pozwala prokurentowi na dokonywanie czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z wyłączeniem tych, do których potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne.  Prokura nie może zostać ograniczona wobec osób trzecich. Mogą jej udzielić wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Prokura jest czynnością prawną, czyli dokonuje jej zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.
Ograniczenie prokury wobec osób trzecich nie jest dopuszczone w reprezentacji spółki z o.o.Oznacza to, że jeżeli prokurent dokona jakieś czynności prawnej (zawarcie umowy) to mimo tego, że zarząd nie zgodził się na to, będzie ona ważna. Można jednak ograniczyć zakres reprezentacji przez prokurenta w ramach stosunku wewnętrznego łączącego spółka jako mocodawcę i prokurenta.

OGRANICZENIE UMOCOWANIA PROKURENTA
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość ograniczenia reprezentacji przez prokurenta poprzez zastosowanie odpowiedniego sposobu reprezentacji spółki. Można bowiem udzielić prokury tylko jednej osobie, zastrzegając przy tym, że może ona działać tylko z członkiem zarządu ze skutkiem osób trzecich. Takie określenie reprezentacji nie narusza zakazu ograniczenia prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, ponieważ nie jest to ograniczenie prokury, ale określenie sposobu reprezentacji spółki, który jak już wcześniej zostało wspomniane może przybierać różne postaci.

Comments are closed.