Home » Zakładanie spółek » Prokurent w spółce z o.o.

Prokurent w spółce z o.o.

prokurentKiedy osoba uprawiona do reprezentowania spraw spółki z jakichś przyczyn nie może wykonywać swoich obowiązków istnieje możliwość udzielenia szczególnego rodzaju pełnomocnictwa tj. prokury.

Prokura regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego i definiowana jest jako rodzaj pełnomocnictwa, które podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców i obejmuje umocowanie do czynności sądowych oraz pozasądowych, które związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Może zostać udzielona przez każdą spółkę handlową. Prokurentem może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością funkcję prokurenta nie może pełnić członek rady nadzorczej oraz członek komisji rewizyjnej.

Prokurent może wykonywać szereg czynności:
– czynności zwykłego zarządu
– czynności sądowe wiążące się z prowadzeniem spółki
– zawieranie i wypowiadanie w imieniu spółki umów
– udzielania i odwoływania poręczeń, pełnomocnictw

Warto pamiętać, że w kompetencjach prokurenta nie leży podpisywania sprawozdań finansowych, ta czynność wykonywana jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości przez kierownika jednostki gospodarczej oraz prokurent nie ma możliwość udzielania prokury innej osobie.

Prokurent może zostać odwołany przez każdego z wspólników, któremu przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki oraz każdego z członków zarządu. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *