Home » Zakładanie spółek » Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych

W wielu, lecz nie wszystkich sprawozdaniach finansowych, oprócz rachunku zysku i strat, znajduje się także inny rachunek – rachunek przepływów pieniężnych. Nie jest on obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego, gdyż do jego sporządzania zobowiązane są tylko te jednostki, których sprawozdanie jest poddawane audytowi finansowemu.

Rachunek przepływów pieniężnych może być nazywany inaczej. Spotkać się można z nazwami sprawozdanie z przepływów pieniężnych lub cash flow.

Do czego odnosi się cash flow?

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych jest dokumentem, który stanowi rozwinięcie informacji, przedstawionych w bilansie, a dotyczy w szczególności zmian w stanie środków pieniężnych, jakie dokonywały się na przełomie całego roku obrotowego.

Jaki jest cel sporządzania rachunku z przepływów pieniężnych?

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych ma na celu ukazanie możliwości do generowania środków pieniężnych oraz ukazanie potrzeb w zakresie ich wykorzystania. To jednak nie wszystko! Sprawozdanie z przepływów pieniężnych powinno ukazywać również stopień płynności finansowej jednostki, a także aktywność w ściąganiu należności, jak również zdolność do spłaty swoich zobowiązań.

Co ukazuje rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych ukazuje przepływ środków pieniężnych w ujęciu dynamicznym. Oznacza to, że dane podaje się z uwzględnieniem ich źródeł i wykorzystania. Pokazuje się zmiany w poszczególnych aktywach i pasywach, jakie powstały na skutek przepływu środków pieniężnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: