Home » Zakładanie spółek » Skarb Państwa

Skarb Państwa

Pojęcie Skarbu Państwa wykształciło się już w starożytnym Rzymie. Miało ono na celu odróżnić majątek panującego władcy od mienia rzymskiego.
Aktualnie Skarb Państwa jest efektem osobowości prawnej, którą państwo dysponuje, co w pewnym stopniu przyczyniło się do jego personifikacji.

Definicja określa “Skarb Pastwa” jako podmiot cywilnoprawny, reprezentujący państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części, którymi władają inne państwowe osoby prawne.
Skarb Państwa często mylony jest z budżetem. Budżet to plan finansowy, który obejmuje zarówno dochody, jak i wydatki państwa. Uchwalany jest wraz z końcem każdego roku obrotowego. Do dochodów tych zalicza się między innymi wpływy z podatków zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich, dochody zagraniczne oraz przychód jednostek budżetowych.
Wydatkami są koszty z tytułu dotacji, subwencji dla gmin, itd.
Skarb Państwa dysponuje finansami budżetu państwa.

Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zobowiązania zaciągnięte przez państwowe jednostki gospodarcze, które samodzielnie rozporządzają częścią majątku narodowego.

W Polsce Skarbem Państwa zarządza Minister Skarbu Państwa. Dodatkowo istnieją wydzielone agencje gospodarujące mieniem tej instytucji. Są to między innymi Agencja Mienia Wojskowego oraz Agencja nieruchomości Rolnych.

Zadania Ministra Skarbu Państwa:
-sporządzanie rocznych projektów z zakresu prywatyzacji,
-prowadzenie ewidencji majątku,
-zarządzenie majątkiem Skarbu Państwa.
-kontrolowanie uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: