Home » Zakładanie spółek » Spółka komandytowo – akcyjna

Spółka komandytowo – akcyjna

Masz pomysł na biznes? Wiesz co będzie teraz dobrze prosperowało na rynku? Jednak istnieje problem związany z kapitałem. To jest coś, co sprawia, że oddalasz się coraz bardziej do swojego pomysłu. Jednak mimo wszystko chciałbyś zacząć prowadzenie własnej działalności? Mam więc dla Ciebie korzystne rozwiązanie. Idealna dla Ciebie będzie spółka komandytowo-akcyjna. W jej przypadku Ty masz pomysł -> know how, a drugi wspólnik – pieniądze, które może dobrze zainwestować. Dobre rozwiązanie dla obydwu stron.

Spółka ta jest rodzajem spółki osobowej. Połączenie cech spółki komandytowej i spółki akcyjnej sprawia, że dla przedsiębiorców jest bardzo korzystną formą prowadzenia działalności. Do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Jest to jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych), czyli we własnym imieniu może nabywać prawa (własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe), zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Charakterystyczni są tutaj wspólnicy aktywni i wspólnicy pasywni.

Ważnym elementem w spółce komandytowo-akcyjnej jest STATUT. Na nim opiera się każda spółka i to on daje możliwość sprawnego funkcjonowania. Podpisanie statutu czyni nas założycielami spółki. Statut musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego.

Informacje, które muszą zostać zawarte w statucie:
– firma(nazwa) spółki,
– siedziba spółki,
– przedmiot działalności,
– czas trwania spółki jeżeli jest on oznaczony,
– informacja o rodzaju i wartości wkładów wnoszonych do spółki przez każdego z komplementariuszy,
– wysokość kapitału zakładowego oraz sposób jego zebrania,
– liczba, rodzaj(imienne, na okaziciela) i wartość nominalna akcji,
– nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy wraz z siedzibami, adresami lub adresami do doręczeń,
– jeżeli w statucie zawarte są zapisy ustanawiające radę nadzorczą lub walne zgromadzenie to powinien on również określać sposób ich organizacji,
– okoliczności rozwiązania spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: