Tag Archives: uchwała wspólników

Umowa spółki, a sprzeczna uchwała wspólników

Kodeks spółek handlowych jasno wskazuje możliwość wytoczenia powództwa o stwierdzenie, czy wystąpiła sprzeczność pomiędzy podjętą przez wspólników uchwałą, a umową spółki. Do przesłanek wytoczenia takiego powództwa zaliczyć możemy nie tylko sprzeczność uchwały wspólników z umową spółki, ale również sprzeczność z dobrymi obyczajami, szkodzenie interesom spółki oraz pokrzywdzenie wspólnika. Do złożenia powództwa prawo mają organy spółki, […]

Kontynuuj czytanie...

Uchwała wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstwa, która zostaje utworzona przez jedną lub więcej osób. Opowiadają oni za zobowiązania w ograniczonym zakresie. Jest to spółka handlowa, która regulowana jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia księgowości […]

Kontynuuj czytanie...