Tag Archives: umowa spółki

Umowa spółki, a sprzeczna uchwała wspólników

Kodeks spółek handlowych jasno wskazuje możliwość wytoczenia powództwa o stwierdzenie, czy wystąpiła sprzeczność pomiędzy podjętą przez wspólników uchwałą, a umową spółki. Do przesłanek wytoczenia takiego powództwa zaliczyć możemy nie tylko sprzeczność uchwały wspólników z umową spółki, ale również sprzeczność z dobrymi obyczajami, szkodzenie interesom spółki oraz pokrzywdzenie wspólnika. Do złożenia powództwa prawo mają organy spółki, […]

Kontynuuj czytanie...

Określenie siedziby spółki

Siedziba spółki konieczna jest do sporządzenia kompletnej umowy spółki. Przepisy mówią o tym, że siedzibą spółki jest miejscowość, w której znajdują się organy zarządzające danym przedsiębiorstwem. Wszystko zależy od tego, co zostało ustalone w umowie. Należy pamiętać, że miejscowością nie koniecznie musi być miasto. Według definicji miejscowość jest zabudowanym i zamieszkanym terenem geograficznym. W UMOWIE […]

Kontynuuj czytanie...

Zwolnienie spółki z podatku

Sys tem podatkowy w Polsce nie tylko narzuca obowiązek zapłacenia podatku ale także umożliwia po spełnieniu odpowiednich warunków zwolnienia z tego obowiązku. Tak też nie każda czynność cywilnoprawna spółki podlegać będzie obowiązkowi odprowadzania podatku. Ustawa przewiduje pewne wyjątki, kiedy to spółka zostanie zwolniona z obowiązku podatkowego. Spółka nie zapłaci podatku w sytuacji kiedy umowa spółki […]

Kontynuuj czytanie...

Podatek od czynności cywilnoprawnych

  Podatek od czynności cywilnoprawnych jest to podatek, który jednostki gospodarcze zobowiązane są płacić od umowy spółki a także od wszystkich zmian w umowie, które wpłyną na podwyższenie podstawy opodatkowania. Opodatkowaniu podatkiem PCC podlega jedynie podwyższenie kapitału zakładowego, w przypadku kiedy w spółce pojawią się wkłady, które będą powiększać wartość kapitału zapasowego obowiązek podatkowy się […]

Kontynuuj czytanie...

Spółka z o.o. i umowy

Podstawą realizacji każdej transakcji, sposobem pokazania powiązania między jednostkami jest zawarcie umowy. Daje to pewność każdej ze stron, że zapoznano się z wszystkimi wymagania, które zostały zaakceptowane a nie wywiązanie się z umowy będzie niosło ze sobą odpowiednie skutki. Do zawarcia umowy dochodzi w wielu sytuacjach choćby zakup produktu w sklepie na potwierdzenie otrzymujemy paragon, […]

Kontynuuj czytanie...

Dokumenty rejestracyjne

Rejestracja spółki to proces bardzo złożony. Każdy podmiot musi pamiętać o tym, że ważne jest zachowanie odpowiedniej formy wniosku rejestracyjnego i dołączenie kompletu wymaganych dokumentów. Aby nie było problemów przy rejestracji należy pamiętać o : 1. Dokumentach  notarialnych ↔ mam tutaj na myśli umowę spółki, która pod rygorem nie ważności musi być zawarta w formie […]

Kontynuuj czytanie...