Tag Archives: Zgromadzenie Współników

Organy w spółce z o.o.

Pierwszym organem występującym w spółce z o.o. jest zgromadzenie wspólników, które odpowiedzialne jest za podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach organizacyjnych spółki. Prócz tego zgromadzenie podejmuje decyzje w sprawach wybierania członków w pozostałych organach spółki oraz określa sposób reprezentacji danej spółki przez jej zarząd. Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały w sprawie zmian umowy spółki, czyli m.in. o […]

Kontynuuj czytanie...

Uchwała wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstwa, która zostaje utworzona przez jedną lub więcej osób. Opowiadają oni za zobowiązania w ograniczonym zakresie. Jest to spółka handlowa, która regulowana jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia księgowości […]

Kontynuuj czytanie...

Sprawozdanie z działalności spółki

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają pewne obowiązki sprawozdawcze do spełnienia. Jednym z dokumentów, które sporządzają na koniec roku obrotowego jest sprawozdanie z działalności. Obowiązek ten dotyczy także innych spółek kapitałowych – spółek akcyjnych, a także komandytowo-akcyjnych. Sprawozdanie z działalności podsumowuje działalność spółki w danym roku obrotowym, stanowiąc uzupełnienie informacji o spółce, zawartych w sprawozdaniu finansowym. […]

Kontynuuj czytanie...

Kto może zwołać Zgromadzenie Wspólników?

Zgromadzenie Wspólników jest jednym z czterech organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który umożliwia prawidłowe funkcjonowanie spółki na rynku, decyduje ono o najważniejszych sprawach spółki. Prawo do zwołania takiego zgromadzenia mają przede wszystkim członkowie zarządu spółki, zdarzają się przypadki, że takie prawo przysługuje również radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Co w przypadku wspólników spółki, czy oni […]

Kontynuuj czytanie...